Információs szám
+36-1/283-8631
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  1201 Budapest, Wesselényi utca 28.

 • Levelezési cím
  1201 Budapest, Vágóhíd utca 65.

 • Telefon
  061-2838631

 • Fax
  061-2838631

 • E-mail
  amero@ameroalkusz.hu

 • Ügyvezető
  Szilasi Jenőné

 • Adószám
  13354914-1-43

 • Cégjegyzékszám
  01-09-731017

Adatkezelési tájékoztató
Utolsó módosítás: 2021.04.15
AMERO Biztosítási Alkusz Kft.

Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2021. április 15.

1.Adatkezelő

 
Név: AMERO Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1201 Budapest, Wesselényi u. 28.
Cégjegyzékszám: 01-09-695242
Adószám: 11850782-1-43
Internetes elérhetősége: http://www.ameroalkusz.hu
Telefonszáma: 06 1/283-8631
            E-mail:  biztositas@ameroalkusz.hu
Önállóan képviseli: Szilasi Jenő Róbertné ügyvezető 
 

2.Bevezetés


Az Adatkezelő kiemelt fontosságot tulajdonít a személyes adatok védelmének, és folyamatosan gondoskodik a személyes adatok biztonságáról. Az Adatkezelő mindenben megfelel a hatályos jogszabályok adatvédelmi rendelkezéseinek, és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének.

Jelen adatkezelési tájékoztató megtalálható az Adatkezelő honlapján. Az Adatkezelő jelen tájékoztató tartalmát bármikor módosíthatja, melyről az érintetteket kellő időben, elsődlegesen a honlapján való közzététellel tájékoztatja.
 

3.Fogalmi meghatározások

 
 1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, pl. munkatárs, állásajánlatra jelentkező természetes személy, az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy.
 2. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (tehát az érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 3. Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
 4. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
 5. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. A jelen Szabályzat alapján Adatkezelő a IV. fejezetben meghatározott személy.
 7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
 8. Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 9. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
 10. Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
 11. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 12. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Pl. jogi tanácsadói feladatok ellátása.
 13. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 14. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 15. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Pl. irat ledarálása, merevlemez megsemmisítése.
 16. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 17. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 18. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 19. Partner: az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő - az érintett hozzájárulását követően - személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek;
 20. Munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet, és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában.
 21. Adatgazda: az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott.
 22. Weboldal: a portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő.
 23. Közösségi oldal: azon online platform, melynek gondozását az Adatkezelő végzi.
 
 
Adatkezelési alapelvek
 1. „Célhoz kötöttség elve”: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 
 1. „Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve: Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 
 1.  „Arányosság, szükségesség” vagy „adattakarékosság” elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Mindezeknek megfelelően Adatkezelő csak és kizárólag olyan adatot kezel, amely feltétlenül szükséges.
 
 1. „Pontosság” elve: Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 
 1. „Korlátozott tárolhatóság” elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.
 
 1. „Integritás és bizalmasság” elve: Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.
 
 1. „Elszámoltathatóság” elve: Az Adatkezelő felelős a fenti bekezdésekben, és a Szabályzatban meghatározottaknak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.
 
 1.  „Privacy by design” elve: nagyon tudatos adatvédelmi gondolkodásmód, amely nagyon röviden összefoglalva azt jelenti, hogy az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre a fenti elvek hatékony megvalósítása, a kötelezettségek teljesítése, jogi garanciák beépítése, stb. céljával, mindezeket pedig szabályozottan és részletesen dokumentáltan teszi meg. A gyakorlatban a gondolkodásmódot elősegíti a Munkatársak oktatása, adatvédelmi tudatossága, valamint az egyes adatkezelések bevezetése és/vagy rendszeres felülvizsgálata során használt hatásvizsgálat, kockázatelemzés, érdekmérlegelési teszt.
 
 1. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 

4.A személyes adatok kezelésének a célja, jogalapja, a kezelt adatok köre


Általános rendelkezések az egyes adatkezelési tevékenységek kapcsán, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, és a Felek közötti szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés  
 1. Általános szabály az, hogy az Adatkezelő által nyújtott adatkezelési tevékenységek, szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás.
 
 1. Általános szabály, hogy:
 
 • egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik az érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének.
 • bármely adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az adatállományokat kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott Munkatársa(i) ismerheti(k) meg.
 • bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok módosítását, törlését és/vagy zárolását, valamint az adatkezelésről részletes tájékoztatás kérését érintett a IV/1. pontban jelzett e-mail címre küldött kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység meghatározásánál más elérhetőség nincs megadva
 • az egyes adatkezelési tevékenység során megadandó adatok érintett általi megadása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele.
 
 1. Az Adatkezelő szerződés teljesítése jogcímén az alkusz megbízási szerződés, díjajánlatkérés valamint biztosítási szerződés megkötése, teljesítése, megszüntetése, továbbá a kárrendezési eljárásban történő közreműködés nyújtása céljából kezelheti a vele ügyfélként szerződött természetes személy, vagy a károsult: nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, személyi azonosító jelét,lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét; ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések (pl. díjajánlatkérés) megtételéhez szükséges. A személyes adatok kezelői: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó, front-office és back-office munkatársai, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkatársai, és adatfeldolgozói; valamint a biztosítótársaságok, esetleges hitelintézetek. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
 
 1. Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.
 
 1. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai:
 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
 • A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
 • A hozzájárulás mintáját a jelen szabályzat melléklete tartalmazza.

Marketinggel kapcsolatos adatkezelés
Hírlevél küldés

1.   Érintett a szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.
 
2.   A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

4. A kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
e-mail cím hírlevél kiküldése

5. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb eseményeiről, híreiről, akciós termékeiről.

6. Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott Munkatárs teszi meg.  

7. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

8. Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.  

9. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint a IV/1. pontban megadott e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. Postai úton a Társaság székhelyére küldött levéllel lehet leiratkozni.  
 1. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
 
10. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról statisztikát vezethet.  

11. A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing
 
 1. Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon.
 
 1. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
 
 1. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen a facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
 
 1. Kezelt adatok köre és célja:
 
érintett publikus neve
 •  
érintett publikus fotója
 •  
érintett publikus e-mail címe
 •  
érintett közösségi oldalon küldött üzenete
 •  
érintett értékelése minőség javítás
 
 1. Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
 
 1. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról.
 
 1. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedvelésével.
 
 1. Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
 
 1. Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
 
 1. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
 
 1. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat.
 
 1. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
 
Weboldal látogatási adatok
 
 1. A IV/1. pontban megjelölt weboldal meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.
 
 1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát, mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.
 
 1. Adatkezelő a következő cookie-kat használja:
 1. Feltétlenül szükséges cookie-k: Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.
 2. Funkcionális cookie-k: Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat
 3. Célzott cookie-k: A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez.
 
 1. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon, miközben a Google webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.
 
 1. Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.
 
 1. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.
 
Ügyféladatbázis
 
 1. A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. 
 
 1. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.
 
 1.  A személyes adatok kezelésének célja:
 
- A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
- Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
- Tájékoztatás a Társaság szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
 
 1. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
 
 1. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai, adatfeldolgozóként  a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkatársai.
 
 1. A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Működéssel összefüggő (operatív) adatkezelés  

Információ kérés
 
 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.
 
 1. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 
 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
 
 1. Kezelt adatok köre és célja:
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
e-mail cím
 •  
üzenet szövege válaszadáshoz szükséges
 
 1. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
 
 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről. Adatkezelő részére a weboldalon keresztül megadott adatok e-mailben jutnak el. Az Adatkezelő az ezzel a feladattal megbízott Munkatárs útján az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.
 
 1. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.
 
Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése
 
 1. Az Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus vagy papír alapon). Kérés nélküli jelentkezők közül is történik kiválasztás.
 
 1. Az Adatkezelő a munkára jelentkezés céljából érkezett, személyes adatokat tartalmazó önéletrajzok esetén nem tesz különbséget azok érkezésének módja között: azonos elbírálás alá esik a papíralapon és az elektronikus módon érkezett önéletrajz.
 
 1. A felvételre jelentkezők adatait elektronikusan és/vagy zárható irattárban papír alapon is tárolja a Társaság.
 
 1. Az álláspályázók személyes adataihoz az Adatkezelő vezetése, és a felvétellel, állásinterjú lefolytatásával, értesítéssel foglalkozó munkatársak férhetnek hozzá.
 
 1. Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 
 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezik vagy önéletrajzát eljuttatja az Adatkezelőhöz.
 
 1. A kezelt adatok köre és célja:
 
 •  
 •  
születési hely, idő
 •  
e-mail cím
 •  
 •  
 •  
megpályázott pozíció megnevezése jelentkezés beazonosítása
korábbi munkatapasztalatok felsorolása a pozíció elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges
iskolai végzettség a pozíció elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges
idegen nyelv ismeret a pozíció elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges
különleges adat: pl. egészségügyi adat, megváltozott munkaképességű személy orvosi adatai csak akkor történik különleges adat kezelése, ha a pozíció betöltéséhez szükséges
a megküldött önéletrajzban feltüntetett egyéb adatok a pozíció elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges
megküldött motivációs levél a pozíció elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges
az adatok jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt ki nem választás esetén történő további adatkezelés jogalapjához szükséges
 
 1. Az adatkezelés célja az álláspályázatra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban történő részvétel, a meghirdetett munkakör betöltése, valamint a kapcsolattartás.
 
 1.  Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
 
 • A megfelelő munkavállaló kiválasztásáért az érintett szervezeti egységvezető a felelős, így a jelen adatkezeléssel összefüggő feladatai ellátása során köteles az érintettek jogait biztosítani.
 • Érintett az álláspályázat szerinti módon vagy érdeklődés céljából eljuttatja adatait az Adatkezelő részére.
 • A jelentkezés tipikusan, de nem kizárólagosan elektronikus úton, e-mailen keresztül történő adatmegküldéssel történik.
 • Adatkezelő a kiválasztási folyamat során áttanulmányozza a jelentkezéseket, és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be.
 • A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben szakmai teszt kitöltésével folytatódik.
 • A kiválasztás a legmegfelelőbb érintettel történő szerződéskötéssel ér véget.
 • Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és a ki nem választott pályázóktól a hozzájárulásukat kéri (melléklet) az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő munkakör betöltéséhez.
 • A ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon kérték. Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.
 • Az érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából. A jelentkező szavatol azért, hogy a referencia személy adatainak e célból történő kezeléséhez hozzájárult.
 • Az érintett tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő megtekintheti az érintett közösségi oldalán létrehozott, bárki számára nyilvános információit. Amennyiben az interneten található adatok az értékelés részévé válnak, az Adatkezelőnek lehetőséget kell biztosítania, hogy azokat az érintett megismerhesse, vitathassa.
 
 1. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, azaz a meghirdetett munkakör betöltéséig, a munkaszerződés megkötéséig, vagy az érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.
 
Ügyfélszolgálat
 
 1. A Társaság az ügyfélszolgálatával, munkatársaival történő telefonos kommunikációt a szolgáltatások teljesítése, illetve az arról való tájékoztatás céljából hangfelvétellel rögzítheti. Ezen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
 
 1. A hangfelvétel készítéséről a hívás elején tájékoztatást kell adni, és az érintett hozzájárulását kell kérni.
 
 1. A telefonbeszélgetések rögzítésénél az alábbi adatokat tárolja az Adatkezelő: telefonszám, a hívás időpontja, a rögzített beszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során megadott személyes adatok.
 
 1. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai.
 
 1. A telefonbeszélgetések 5 évig kerülnek megőrzésre. A rögzített hanganyagok telefonszám és a beszélgetés dátuma alapján visszakereshetők.
 
Panaszkezelés  
 1. Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (e-mail, postai út) közölhesse.
 
 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő tevékenységére panasszal kíván élni.
 
 1. Az adatok kezelésének a célja:
 
Az érintett és a panasz azonosítása, valamint a jogszabályi kötelezésből eredő adatok felvétele.
 
 1. A kezelt adatok köre és célja:
 
 •  
 •  
a panasz azonosítója
 •  
a panasz beérkezésének az időpontja
 •  
 •  
 •  
a beszélgetés során megadott személyes adatok
 •  
számlázási/levelezési cím
 •  
a panaszolt termék/tevékenység/mulasztás a panasz kivizsgálása
a panasz a panasz kivizsgálása
 
 1. Az adatkezelés célja a panasz megtételének a biztosítása és a kapcsolattartás.
 
 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
 
 • Az érintett a panaszát szóban vagy írásban közli az Adatkezelővel.
 • Amennyiben az érintett a panaszát szóban teszi meg, arról az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel.
 • Az Adatkezelő a hozzá érkezett panaszt ésszerű határidőn belül kivizsgálja és megválaszolja.
 
 1. Az adatkezelés időtartama:
 
Az Adatkezelő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig kezeli.

5.Az érintettek jogai

 
 1. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy jogaikat személyesen, vagy a Társaság e-mail címére vagy postai címére küldött kérelmükkel gyakorolhatják, illetőleg ezeken az elérhetőségeken kérhetnek tájékoztatást is.
 
 1. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 25 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.
 
 1. A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”: az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad:
 • az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
 • az adatkezelés céljáról,
 • az adatkezelés jogalapjáról,
 •  az adatkezelés időtartamáról,
 • az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó információról,
 • adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
 • adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe,
 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
 • az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
 
 1. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
 
 1. Adatkezelőnek a tájékoztatást meg kell tagadnia, ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje számára a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 
 1. A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is.
 
 1. A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki. Az adatokat a fenti eseten kívül az Adatkezelő törölni köteles, ha:
  •  az adat kezelése jogellenes;
  • az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte;
  •  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  •  a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  •  a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
 1. Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 
 1. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog” EU-s rendeletből fakadó korlátaira, amelyek a következők:
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
 • népegészségügy területét érintő közérdek;
 • az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 •  jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.
 
 1. Az adatkezelés korlátozásához, zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, az adatokat zárolja. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az adatokat zárolni kell, ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, illetőleg az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
 1. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 
 1. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében meghatározottakról, és/vagy helyesbíti az adatokat, és/vagy törli és/vagy korlátozza (zárolja) az adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.
 
 1. Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadták. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot, valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás lehetőségét.
 
 1.  Az „adathordozhatósághoz való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 
 1. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha
 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
 
 1. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
 1. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 
 1. Érintett jogai az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban, ideértve a profilalkotást: Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek értékelésén alapuló döntés meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve, hogy azt az érintett kezdeményezte, vagy olyan törvény teszi lehetővé, amely az érintett jogos érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja.
Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén az érintettet - kérelmére - tájékoztatni kell az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani.
 
 1. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 
 1. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
 1. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75 Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520 E-mail: info@nmhh.hu
 
 

6.Adattovábbítás


Az érintett elfogadja, hogy személyes adatait az Adatkezelő továbbíthatja a kapcsolt vállalkozásainak, valamint az adatfeldolgozóinak.
 
Az Adatkezelő adminisztrációs feladatai ellátása érdekében egyes adatkezelési műveletek elvégzése céljából a személyes adatok meghatározott részét vagy egészét általa megbízott adatfeldolgozó, alvállalkozó, teljesítési segéd részére, mint adatfeldolgozó számára továbbíthatja.
 
Amennyiben az Adatkezelő könyvelési, jogi feladatokkal, tárhely/szerverszolgáltatás, rendszergazdai vagy egyéb, adatfeldolgozói feladatnak minősülő feladatokkal harmadik személyt bíz meg, akkor e partner, mint adatfeldolgozó adatai a jelen tájékoztató mellékletében kerülnek meghatározásra a kapcsolt vállalkozások tagjaival együtt.

7.Adatbiztonság

 
 1. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében.
 
 1. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.
 
 1. Gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 
 1. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
 1. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
 
Honlapra vonatkozó információk
 
Az ügyfél a weboldalt ingyen, személyes adatok megadása nélkül látogathatja. Bizonyos részekhez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött, amely során az ügyfél személyes adatnak minősülő információkat ad meg.
 
Az ügyfél az adatok átadásával, és elküldésével, valamint a honlap látogatásával hozzájárul ahhoz, hogy az átadott adatait az adatkezelő a jogszabályokban, valamint a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza, valamint hozzájárul a lentebb írt automatizált egyedi döntésnek is minősíthető adatkezeléshez.
 
A regisztráció során az adatkezelő tudomására jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem teszi – az érintett kifejezett beleegyező hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit, valamint a cégcsoport tagjait, és az adatfeldolgozókat.

A weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat használnak - fájlokat, amelyek az érintett hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az érintett azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Az érintett beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván küldeni, és meghatározhatja, hogy el kívánja-e azt fogadni (A cookie-kal kapcsolatban további információt a http://www.cookiecentral.com címen találhat)

A weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve az adatkezelő statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az Adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján az érintett személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.
 
A weboldalon az adatkezelő reklámokat jeleníthet meg. A rendszer személyes adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó felhasználókról. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról a Google Adatvédelmi irányelvei adnak bővebb tájékoztatást.
 
Az Adatkezelő az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében minden kártérítési felelősséget kizár.

A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Adatkezelő tulajdona, szerzői jogi védelem alatt álló szellemi alkotása. Az Adatkezelő ezzel kapcsolatosan minden jogot fenntart.

A weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül biztosítási, adó- vagy jogi tanácsadásnak, azt az Adatkezelő csupán tájékoztató jelleggel helyezi el, felelősségét kizárja.

A weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését az Adatkezelő szintén kizárja.
 
A weboldalon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt.
 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére.
 
 
 
 1. számú melléklet
 
A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás
 
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.
 
Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:
 
SK-Trend Kft.
Székhelye: 1036 Budapest, Lajos u. 93-99.
Adatfeldolgozás célja: biztosítási szerződéskötési rendszer biztosítása, üzemeltetése, weboldal üzemeltetése és hírlevél küldése
 
Jade-Soft Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2094 Nagykovácsi, Petőfi u. 8.
Adatfeldolgozás célja: állománykezelő és szerződéskezelő rendszer biztosítása, üzemeltetése
 
NMBT Callexpert Solution S.R.L.
Székhelye: 527017 Kisbacon 113 szám, Kovászna megye, Románia
Adatfeldolgozás célja: panaszkezelési vonal biztosítása, telefonos panaszhívások fogadása.
 
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával ad tájékoztatást.
 
 
Minden jog fenntartva © 2013 Amero Biztosítási Alkusz Kft
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2024.05.17