Információs szám
+36-1/283-8631
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  1201 Budapest, Wesselényi utca 28.

 • Levelezési cím
  1201 Budapest, Vágóhíd utca 65.

 • Telefon
  061-2838631

 • Fax
  061-2838631

 • E-mail
  amero@ameroalkusz.hu

 • Ügyvezető
  Szilasi Jenőné

 • Adószám
  13354914-1-43

 • Cégjegyzékszám
  01-09-731017

Panaszkezelés
Utolsó módosítás: 2022.08.29

Társaságunk számára kiemelten fontos, hogy ügyfeleink kiszolgálása megfelelő minőségben, magas színvonalon történjen. Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során mégis úgy érzi, hogy sérelem érte, kérjük, jelezze felénk, hogy panaszát szakszerűen kivizsgálva elégedett ügyfelünk maradhasson. 

Panasz az alábbi módokon jelenthető be: 
 
Írásban 
postai úton a 1201 Budapest, Vágóhíd u. 65. címre küldött levélben;
faxon a +36 1 283-8631 számon vagy
elektronikus levélben a biztositas@ameroalkusz.hu e-mail címen.
 
Telefonon 
a +36-1/490-0525 telefonszámon

Személyesen 
Irodánkban: 1201 Budapest, Wesselényi u. 28.
Nyitvatartási idő:
        hétfő, szerda, csütörtök  08:00-16:00
        kedd                               08:00-18:00
        péntek                            08:00-13:00 

Panaszát az előírásoknak megfelelően rögzítjük és minden esetben kivizsgáljuk.

Amennyiben társaságunkhoz eljuttatott panasza nem társaságunk tevékenységével függ össze, hanem egy biztosító társaság tevékenységére, termékére vonatkozik, úgy panaszát a biztosító társaság felé továbbítjuk, feltéve, hogy panasza alapján az érintett biztosító társaság beazonosítható.

Panaszkezeléssel megbízott: dr. Szilasi Erika

Panasz bejelentését követően
 
Amennyiben Ön írásban tett panaszt, visszaigazolást kap a bejelentés tényéről az alábbiak szerint:

postai úton beküldött panasz esetén levelezési címére;
e-mailben, a beérkező e-mailben szereplő e-mail címére;
fax útján beérkező panasz esetén a küldőként megjelenő fax számra

panaszvonalunkon telefonon bejelentett panaszról automatikusan hangfelvétel készül, melyről a panaszvonal bejelentkezésekor kap tájékoztatást. Kérésére biztosítjuk a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá rendelkezésére bocsátjuk térítésmentesen hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.
 
A panaszkezelés menete: 
A beérkezett panasz közvetlenül a panaszkezelésért felelős munkatársunkhoz érkezik, aki 1-2 munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken. Társaságunk törekszik arra, hogy panaszra adott válaszát Ön a lehető leghamarabb kézhez kapja azzal, hogy előírás szerint társaságunknak a beérkezéstől számított 30 naptári nap áll rendelkezésére a panaszok megválaszolására. Amennyiben a panaszra adott válasszal nem elégedett, úgy a panaszkezelési szabályzatunkban felsorolt intézményekhez fordulhat jogorvoslatért. 
 

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
Telefon: 06-80-203-776
Postacím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Személyesen: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)
Web: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
A Magyar Nemzeti Bankhoz jogszabálysértés esetén fordulhat, amennyiben Társaságunkkal nem sikerült megoldania a jogvitát.

A Panaszát megteheti közvetlenül az MNB Online Vitarendezésére létrehozott weboldalán keresztül az alábbi linken:
 
Online vitarendezés | Európai Bizottság (europa.eu)
 
Pénzügyi Békéltető Testület
Telefon: 06-80-203-776
Postacím: 1525 Budapest BKKP Postafiók: 172.
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Személyesen: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)
Web: http://www.mnb.hu/bekeltetes

A Pénzügyi Békéltető Testület szerződéssel kapcsolatos egyedi jogviták esetén jár el.

 

Amero Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Panaszkezelési szabályzat
 
I. Bevezetés
 
Az Amero Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely, 1201 Budapest, Wesselényi utca 28., cégjegyzékszám: 01-09-731017; adószám: 13354914-1-43) - továbbiakban: Alkusz vagy Szolgáltató - célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. Az Ügyfelektől érkező panaszokat az Alkusz a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, kiemelten kezeli.
 
Az Alkusz ennek megfelelően biztosítja, hogy az Ügyfél az Alkusz magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen vagy telefonon), vagy írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
 
II. A panasz bejelentése
 
1. Az Ügyfél panaszbejelentését megteheti:
 
személyesen: szóban, illetve írásban (akár más által átadott irat útján) az Alkusz ügyfélforgalom számára nyitva álló következő helyiségében: 1201 Budapest, Wesselényi u. 28., nyitvatartási időben: hétfő, szerda, csütörtök 8 órától 16 óráig, kedd 8 órától 18 óráig, pénteken 8 órától 13 óráig.
 
Az Ügyfél szóbeli panaszát az Alkusz munkatársai rögzítik és a bejelentésről másolati példányt bocsátanak a rendelkezésre.
 
telefonon: az Alkusz következő telefonszámán: 06-1-490-0525
 
A hívásfogadási idő hétfő, kedd, csütörtök 8 órától 16 óráig, szerda 8 órától 18 óráig, pénteken 8 órától 13 óráig terjed. Üzemidőn kívül az automatikus menüpontok minden nap 20 óráig aktívak.
Az Ügyfél és az Alkusz munkatársa között elhangzott telefonos kommunikációt az Alkusz hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt öt évig megőrzi. Erről az Ügyfelet a telefonos ügyintézés kezdetén ügyfélszolgálati munkatársaink tájékoztatják. Az Ügyfél kérésére az Alkusz biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet. A telefonon közölt panasz esetén az Alkusz biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést.
 
telefaxon: az Alkusz 06-1-283-8631 telefax számán.
 
postai úton: 1201 Budapest, Vágóhíd utca 65. levélcímén.
 
elektronikus levélben: a biztositas@ameroalkusz.hu e-mail címen.
 
Az ügyfél panaszbejelentését meghatalmazott útján is megteheti. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

III. Panaszkezelési fogalmak
 
1. Az ügyfélpanasz fogalma
 
1.1. A szolgáltató teljeskörűen kivizsgálja és megválaszolja az ügyfélnek a szolgáltató – szerződéskötés létrejöttét megelőző vagy a szerződés megkötésével, a szerződés fennállása alatti, a szolgáltató részéről történő teljesítéssel, valamint a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a szerződéssel összefüggő - magatartását, tevékenységét vagy mulasztását érintő kifogását (a továbbiakban: panasz).
 
1.2 Nem minősül ügyfélpanasznak
Az Ügyfél által az Alkuszhoz benyújtott olyan kérelem, amely általános tájékoztatás-, vélemény- vagy állásfoglalás kérése, illetve méltányosság iránti kérelemre irányul. Nem minősül ügyfélpanasznak a jelen panaszkezelési szabályzat tekintetében a biztosítótársaságok tevékenységére, termékeire vonatkozó észrevétel, kifogás, egyéb jelzés, vélemény, stb.
 
2. Az Ügyfél fogalma
Ügyfélnek minősül minden olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany vagy hatóság, illetve azok meghatalmazottja, aki/amely az Alkusszal megbízási jogviszonyra irányuló szerződéses kapcsolatban áll vagy állt.
 
3. Az ügyfélpanasz mielőbbi kivizsgálása érdekében szükséges, hogy az Ügyfél minden esetben adja meg személyes adatait, biztosítási szerződésének adatait, pontosan és konkrétan fogalmazza meg észrevételeit, az észlelt hiányosságot, hibát, továbbá amennyiben rendelkezésre állnak a panaszát alátámasztó dokumentumok, ezeket is bocsássa az Alkusz rendelkezésére a panasz kivizsgálás folyamatának felgyorsítása érdekében.
 
A panasz kivizsgálásának gyorsasága érdekében szükséges, hogy az Ügyfél pontosan adja meg a panasz tárgyát képező esemény helyét vagy a panasz tárgyát képező tény megjelölését, és lehetőség szerint annak idejét, valamint az esetleges kompenzációs igényét.
 
IV. A panaszok nyilvántartása
 
A II/1. pontban említett bármely csatornán beérkezett panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről az Alkusz nyilvántartást vezet. A panaszokat az Alkusz számítógépes úton is rögzíti. Minden egyes bejelentés külön azonosítóval rendelkezik annak érdekében, hogy az Ügyfél kérésére bármikor visszakereshető legyen.
 
A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a Szolgáltató nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:
a) a panasz rövid leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölésével,
b) a panasz benyújtásának időpontját,
c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,
d) az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,
e) a panaszra adott válaszlevél postára adásának - elektronikus úton megküldött válasz esetén az elküldés - dátumát.
 
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a panaszra adott válasz másolatát három évig, a panaszról készült hangfelvételt öt évig meg kell őrizni.
 
A Szolgáltató a panaszokról vezetett nyilvántartás alapján a panaszokat nyomon követi és
a) észszerű időközönként azokat témájuk szerint csoportosítja,
b) a panasz okát képező tényeket és eseményeket feltárja, azonosítja,
c) megvizsgálja, hogy a b) pontban rögzített tények és események hatással lehetnek-e más eljárásra, termékre vagy szolgáltatásra,
d) eljárást kezdeményez a feltárt, b) pontban rögzített tények és események korrekciójára, és
e) összefoglalja az ismétlődő vagy rendszerszintű problémákat, jogi kockázatokat.
 
A Szolgáltató a panaszkezelési szabályzatát az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben jól láthatóan, figyelemfelhívásra alkalmas módon, valamint - amennyiben jogszabályban előírt kötelezettsége teljesítése céljából honlapot működtet - honlapjának nyitó oldalán, külön panaszkezelésre vonatkozó menüpont alatt teszi közzé.
 
V. A panaszkezelési eljárás
 
1. A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díjat az Alkusz nem számol fel. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.
 
2. Az Alkusz a szóbeli – ide értve a személyesen és telefonon tett - panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A Szolgáltató - a telefonon közölt szóbeli panasz esetén - a panasz azonnali kivizsgálása követelményének úgy is eleget tehet, hogy a hívás fogadása hangfelvétel rögzítésével történik. Ez esetben a Szolgáltató az ügyfelet legkésőbb a következő munkanapon érdemi panaszkezelés céljából rögzített hangfelvétel alkalmazásával visszahívja. A visszahívásról készült hangfelvételt egy évig meg kell őrizni.
 
Telefonon közölt szóbeli panasz esetén fel kell hívni az ügyfél figyelmét, hogy panaszáról hangfelvétel készül.
 
Az azonnal ki nem vizsgált szóbeli panasszal kapcsolatos indokolással ellátott álláspontot a szolgáltató 30 napon belül küldi meg az Ügyfélnek.
 
3. Írásbeli panasz
 
Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30 napon belül küldi meg a Szolgáltató az Ügyfélnek.
 
4. A telefonon közölt panaszokról készült hangfelvételt - ide nem értve a visszahívásról készült hangfelvételt - 5 évig meg kell őrizni.
 
5. Az Ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá jogszabályban rögzített határidőn belül, térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani - kérésének megfelelően - a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát.
 
6. Ha az ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, valamint telefonon közölt panasz esetén megadja a panasz azonosítására szolgáló adatokat.
A jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek át kell adni, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt az Ügyfélnek meg kell küldeni.
 
7. Amennyiben a panasz kivizsgálásához a Szolgáltatónak az Ügyfélnél rendelkezésre álló további információra van szüksége, haladéktalanul felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot, és beszerzi azt.
 
8. A Szolgáltató - amennyiben jogszabályban előírt kötelezettsége teljesítése céljából honlapot működtet - a honlapján elérhetővé teszi a panasz benyújtásához a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által a honlapján közzétett nyomtatványt (1. számú melléklet). A Szolgáltató köteles az ettől eltérő formában benyújtott írásbeli panaszt is befogadni.
 
9. Amennyiben az Ügyfél az írásbeli panaszát nem a panaszkezelési szabályzatban meghatározott, panaszkezeléssel foglalkozó szervezeti egység címére küldi meg, vagy ha az Ügyfél az írásbeli panaszt a szolgáltató valamely ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében nem a panaszkezelésre kijelölt ügyintézőnek adja át, a szolgáltató a beérkezést követően haladéktalanul továbbítja a panaszt a panaszkezeléssel foglalkozó szervezeti egysége részére.
 
10. A szóbeli panasz felvételét követően a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet a panaszt továbbiakban kezelő szervezeti egység elérhetőségéről, valamint telefonon közölt szóbeli panasz esetén közli a panasz azonosítására szolgáló adatokat.
 
11. A Szolgáltató a panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját tartalmazó választ - az Ügyfél eltérő rendelkezésének hiányában - elektronikus úton küldi meg, amennyiben a panaszt az Ügyfél:
a) a kapcsolattartás céljából bejelentett és a Szolgáltató által nyilvántartott elektronikus levelezési címről küldte, vagy
b) a Szolgáltató által üzemeltetett, kizárólag a Szolgáltató ügyfele által hozzáférhető internetes portálon keresztül terjesztette elő.
 
A fenti esetben a Szolgáltató a választ a panasz előterjesztésére igénybe vettel megegyező csatornán küldi meg.
 
12. A 11. pontban foglalt rendelkezés nem alkalmazható, amennyiben a Szolgáltató
a) a 19. pontban foglaltak teljesülését vagy
b) a titokvédelmi szabályok által védett adatoknak azok megismerésére nem jogosult harmadik személyekkel szembeni védelmét
nem biztosítja.
 
13. Az Alkusz a telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos, az indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli bejelentkezése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
 
14. A Szolgáltató a panasz kivizsgálását követően válaszában részletesen kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára, valamint a válasz - szükség szerint - tartalmazza a panasz tárgyára vonatkozó szerződési feltétel, illetve szabályzat, alapszabály pontos szövegét. A Szolgáltató a választ közérthetően fogalmazza meg.
A fentiekről eltérően, ha az Ügyfél a korábban előterjesztett, a Szolgáltató által elutasított panaszával azonos tartalommal ismételten panaszt terjeszt elő, és a Szolgáltató a korábbi álláspontját fenntartja, válaszadási kötelezettségét a korábbi válaszlevelére történő hivatkozással, valamint a panasz elutasítása esetén nyújtandó tájékoztatás megadásával is teljesítheti.
 
15. A Szolgáltató a fogyasztónak minősülő Ügyfelet a panasz elutasítása esetén tájékoztatja arról, hogy álláspontja szerint a panasz
a) a szerződés, illetve a tagsági jogviszony létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére vagy
b) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének kivizsgálására
irányult.
 
16. Ha a Szolgáltató szerint a panasz a 15. pont a) és b) pontját is érinti, akkor a fogyasztónak minősülő ügyfelet tájékoztatnia kell arról, hogy a panaszban foglaltak mely része tartozik az a), illetve a b) pont körébe.
 
17. A Szolgáltató a fogyasztónak minősülő Ügyfél kérése esetén az MNB honlapján a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának, illetve az MNB fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtásához közzétett formanyomtatványokat (a továbbiakban: formanyomtatványok) költségmentesen, haladéktalanul megküldi.
 
18. A fogyasztónak minősülő Ügyfél panasza elutasítása esetén a Szolgáltató válaszában feltünteti a Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, levelezési címét, valamint a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának levelezési címét, telefonszámát, továbbá a formanyomtatványok elektronikus elérhetőségét, tájékoztatást ad továbbá arról, hogy a fogyasztó kérheti ezen formanyomtatványok Szolgáltató általi költségmentes megküldését, megjelölve a formanyomtatványok megküldésére vonatkozó fogyasztói igény előterjesztésére szolgáló szolgáltatói telefonszámot, elektronikus levelezési és postai címet.
A Szolgáltató a 46/2018. MNB rendelet 5. § (3), (4) és (6) bekezdésben foglaltakról figyelemfelhívásra alkalmas módon ad tájékoztatást.
 
19. A Szolgáltató válaszát oly módon küldi meg az Ügyfél részére, amely alkalmas annak megállapítására, hogy a Szolgáltató a küldeményt kinek a részére és milyen értesítési címre küldte meg, emellett kétséget kizáróan igazolja a küldemény elküldésének tényét és időpontját is.
 
20. A válasz elektronikus úton történő megküldése esetén a 19. pontban foglaltak teljesülése olyan zárt, automatikus és utólagos módosítás elleni védelemmel ellátott naplózó rendszer alkalmazásával biztosítható, amely a panaszra adott válaszra vonatkozóan rögzíti az elektronikus levél megküldésének tényét, időpontját, címzettjét és tartalmának elektronikus lenyomatát.
 
21. A panaszról az Alkusz által felvett jegyzőkönyv legalább az alábbi adatokat tartalmazza:
 
a) az ügyfél neve,
b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,
c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
d) a panasszal érintett szolgáltató neve és címe,
e) a panasz részletes leírása az egyes panaszelemek elkülönítetten történő rögzítésével,
f) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám, illetve pénztári azonosító,
g) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, valamint
i) személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása.
 
22. Az Alkusz a panasz beérkezését követően, 5 munkanapon belül értesítést küld a panasz beérkezéséről, melyben pontosan megjelölésre kerül az ügyintézési határidő kezdete, valamint a válasz megküldésének várható időpontja.
 
23. A panaszok kivizsgálására és a válaszadásra rendelkezése álló határidő a panasz Alkusz bármely szervezeti egységéhez történő beérkezésétől számított 30 naptári nap. Az Alkusz az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc naptári napon belül megküldi az Ügyfélnek oly módon, amely alkalmas annak igazolására, hogy a küldeményt kinek a részére küldte meg, emellett kétséget kizáróan igazolja a küldemény elküldésének tényét és időpontját is.
 
24. Az ügyfélpanaszok kivizsgálásának felügyeletére és válaszadásra az Alkusz szakmai vezetője jogosult és köteles.
 
25. A panasz elutasítása esetén az Alkusz válaszában tájékoztatja az Ügyfelet a jogorvoslati lehetőségekről (amelyet jelen Szabályzat VI. fejezete is tartalmaz), továbbá megadja az érintett hatóságok és testületek elérhetőségét és levelezési címét.
 
26. Az Alkusz a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a panaszra adott válasz másolatát három évig, a panaszról készült hangfelvételt öt évig őrzi meg, és azt a Magyar Nemzeti Bank kérésére bemutatja.
 
27. Az Alkusz a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az Ügyféltől:
 
a) neve,
b) szerződésszám, ügyfélszám, illetve pénztári azonosító,
c) lakcíme, székhelye, levelezési címe,
d) telefonszáma,
e) értesítés módja,
f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,
g) panasz leírása, oka,
h) panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre,
i) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás és
j) panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.
 
A panaszt benyújtó Ügyfél adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően kell kezelni.
 
VI. Jogorvoslat
 
1. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására jogszabályban előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbiakhoz fordulhat:
a) Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén): az aktuális elérhetőségek (székhely, telefonos és elektronikus elérhetőség, levelezési cím pontos megadása, a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján található adatokkal megegyezően);
b) Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ: az aktuális elérhetőségek (levelezési cím, telefonszám pontos megadása, az MNB honlapján található adatokkal megegyezően);
c) bíróság.
 
2. A Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa egyezség hiányában akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, ha a szolgáltató alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztónak minősülő Ügyfél érvényesíteni kívánt igénye - sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor - nem haladja meg az egymillió forintot.
 
3. A fogyasztónak minősülő ügyfél az 1. pontban írt esetben Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatvány megküldését kérheti, amelyről a panasz elutasítása esetén a Szolgáltató külön is tájékoztatja a fogyasztónak minősülő ügyfelet.
 
4. Fogyasztónak nem minősülő ügyfél az 1. pontban írt esetben a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvitája rendezése érdekében bírósághoz fordulhat.
 
Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ (továbbiakban: MNB)
(1013 Budapest, Krisztina krt. 39., Levélcím: 1534 Budapest BKKP. Pf. 777, telefonszám: 0680203776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu). A panasz a Kormányablakokban, illetve a Pénzügyi Tanácsadó Irodákban is benyújtható.
 
Pénzügyi Békéltető Testület
A biztosítási szerződés létrejöttével, érvényességével, teljesítésével, megszűnésével továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatban felmerült fogyasztói jogvita esetén.
 
A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetősége: levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172., telefon: 06-1-489-9700, 06-80-203-776, e-mail:  ugyfelszolgalat@mnb.hu, meghallgatások helye: 1133 Budapest, Váci út 76.
 
Közvetítői eljárás
A permegelőző eljárások közül Ügyfelünk közvetítői eljárást is kezdeményezhet a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján.
 
Bírói út
Az igény – a fentiekben megjelölt alternatív vitarendezési módok mellőzésével – bírói úton is érvényesíthető. A bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései irányadóak.
 
A különböző testületek és hatóságok, illetve bíróságok igénybevételével, részletes eljárási szabályaival, eljárási költségeivel kapcsolatos információk tekintetében az eljáró testületek, hatóságok, illetve bíróságok adnak felvilágosítást.
 
Hatálybalépés dátuma: 2021.03.01.
 
 

1.számú melléklet
A Pénzügyi szervezethez benyújtandó panasz nyomtatvány pénzügyi szolgáltatóval kapcsolatos viták rendezésére 
  
Panasszal érintett pénzügyi szervezet:
 
Pénzügyi szervezet adatai
Székhely:
Cégjegyzékszám:
 
  
Ügyfél
Név:
 
 
Szerződésszám/ügyfélszám:
 
 
Lakcím/székhely/levelezési cím:
 
 
Telefonszám:
 
 
Értesítés módja (levél, email):
 
 
 
Csatolt dokumentumok (pl. számla, szerződés, képviselő meghatalmazása)  
 
Panaszügyintézés helye (pl. fióktelep, központ, székhely, közvetítő, személyesen tett panasz esetén):

Ügyfél panasza és igénye:

 
Panasztétel időpontja a pénzügyi szervezetnél (személyesen tett panasz esetén):
 
 
 
[A pénzügyi szervezetnek megküldött panaszt célszerű tértivevényes és ajánlott küldeményként postázni. A panasszal érintett szervezetnek a panasz kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére, hogy az ügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontját, illetve intézkedéseit indoklással ellátva az ügyfélnek írásban megküldje.]
 
Panaszolt szolgáltatástípus (pl. lakásbiztosítás, KGFB):
 
 

Panasz oka:
 • Nem nyújtottak szolgáltatást
 • Nem a megfelelő szolgáltatást nyújtották
 • Késedelmesen nyújtották a szolgáltatást
 • A szolgáltatást nem megfelelően nyújtották
 • A szolgáltatást megszüntették
 • Kára keletkezett
 • Nem volt megelégedve az ügyintézés körülményeivel
 • Téves tájékoztatást nyújtottak
 • Hiányosan tájékoztatták
 • Díj/költség/kamat változtatásával nem ért egyet
 • Járulékos költségekkel nem ért egyet
 • Egyéb szerződéses feltételekkel nem ért egyet
 • Kártérítés összegével nem ért egyet
 • A kártérítést visszautasították
 • Nem megfelelő kártérítést nyújtottak
 • Szerződés felmondása
 • Egyéb panasza van
Egyéb típusú panasz megnevezése:

  
 
 
 
A panasz részletes leírása:[Kérjük egyes kifogásainak elkülönítetten történő rögzítését annak érdekében, hogy a panaszában foglalt minden kifogás kivizsgálásra kerüljön. ]
 
 

Kelt:

Aláírás

 

Kapcsolódó dokumentumok:
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz
Fogyasztói kérelem az MNB-hez
Fogyasztói kérelem a PBT-hez (150. Általános fogyasztói kérelem)
Méltányossági kérelem a PBT-hez (180. Méltányossági Kérelem)

Minden jog fenntartva © 2013 Amero Biztosítási Alkusz Kft
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2024.05.17