Információs szám
+36-1/287-8244
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  1204 Budapest, Szent Erzsébet Tér 1-2.

 • Levelezési cím
  1204 Budapest, Szent Erzsébet Tér 1-2.

 • Telefon
  061-2838631

 • Fax
  061-2838631

 • E-mail
  amero@ameroalkusz.hu

 • Ügyvezető
  Szilasi Jenőné

 • Adószám
  13354914-1-43

 • Cégjegyzékszám
  01-09-731017

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az AMERO Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére
Utolsó módosítás: 2016.05.12

I. Preambulum

 
Az AMERO Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó panaszok hatékony, átlátható és gyors kezelésének érdekében Ügyfelei számára – a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvénynek valamint a 9/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendeletnek megfelelve – az alábbi panaszkezelési szabályzatot helyezi hatályba.
 
A panaszok nyilvántartásának részletes szabályait jelen szabályzat 1. számú melléklete határozza meg.
Az Ügyfél által igénybe vehető nyomtatvány sablon írásbeli panaszának bejelentéséhez, jelen szabályzat 2. számú melléklete. Az Ügyfél nem köteles a 2. számú mellékletet használni panaszának írásbeli bejelentéséhez.

1. Panasz

 
A panasz a Társaság üzleti tevékenységével kapcsolatos nem szerződés szerinti teljesítéshez, szolgáltatáshoz, vagy a szolgáltatással összefüggő tevékenységéhez kapcsolódó konkrét bejelentés, reklamáció, melyben az Ügyfél vagy a képviseletében eljáró személy a Társaság tevékenységével, magatartásával vagy mulasztásával kapcsolatos kritikát, észrevételt, vélemény-nyilvánítást fogalmaz meg, illetve melyben, az Ügyfél a Társaság tudomására hozza elégedetlenségét és kívánságát a megoldásra vonatkozóan.  Panaszt tenni lehet szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben).
 
NEM minősül panasznak
 
 • Az ügyfél által a Társasághoz benyújtott olyan kérelem, amely általános tájékoztatás-, vélemény-, vagy állásfoglalás kérésére irányul.
 • Minden olyan kifogás és észrevétel, amelyben az ügyfél a Társaság eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő tevékenységével vagy a Társaság működésével kapcsolatban kifogásolja.
 • Az ügyfél adataiban bekövetkezett változás kapcsán előterjesztett adatmódosítási igények.
 • Helytelenül rögzített adatok kijavítása céljából előterjesztett kérelem, amely a szerződés lényeges feltételeit (díj, biztosítási fedezet) nem érinti.
 • Azok a kérelmek, amelyek nem a Társaság, hanem valamely biztosító nem jog- vagy szerződésszerű teljesítése miatt terjeszt elő az ügyfél.
 

 

 

2. Ügyfél

 
Ügyfél az a jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy szervezet, valamint magánszemély, aki részére a Társaság, mint független biztosításközvetítő üzletszerű gazdasági tevékenységi körébe tartozó szolgáltatást nyújt, illetve jelen szabályzat alkalmazása során az ügyfél képviseletében eljáró személy.
 
A panasz képviselő vagy meghatalmazott útján történő benyújtása esetén a társaság vizsgálja a benyújtási jogosultságot, amelyet a benyújtó személyének azonosítására alkalmas iratok és/vagy adatok bemutatásával/megadásával illetve meghatalmazással igazol.
Panaszjegyzőkönyv alkalmazása esetén a panaszos Ügyfél neve mellett fel kell tüntetni az Ügyfél - törvényes, illetve meghatalmazotti - képviselőjeként eljáró, panaszbenyújtó természetes személy nevét is (pl. vállalat képviselője, természetes személy meghatalmazottja, stb.).
 
 

III. Alapelvek

 
1.A panaszokat beérkezésük sorrendjében kell kivizsgálni és elintézni. A Társaság ügyvezetője kivételt tehet e szabály alól és a panasz soron kívüli kivizsgálását, és elintézését rendelheti el abban az esetben, ha az érintett ügyben a beérkezési sorrend betartása az ügyfél jogainak, jogos érdekeinek jelentős sérelmével járna.
 
2.A panasz alapján tett intézkedéseket olyan módon kell dokumentálni, hogy abból egyértelműen ellenőrizhető legyen az elintézés módja, annak időpontja, az eljáró ügyintéző neve.
 
3.Egységes nyilvántartásban kell nyilvántartania mindazon panaszügyeket, melyek biztosítási szerződés lényeges adatának módosítását eredményezték.
 
4.A panaszügyek kivizsgálása és a panasz alapján elvégzendő feladatok teljesítése során a Társaság minden munkatársa köteles az intézkedő munkatárssal – annak megkeresése alapján – együttműködni, segíteni a hatékony intézkedés érdekében. 
 
5.Amennyiben egy panasz megalapozatlansága nem állapítható meg kétséget kizáróan, akkor úgy kell tekinteni, hogy a panasz megalapozott, s ennek megfelelően kell az ügyben a Társaságnak eljárnia.
 
6.A megalapozottnak minősült panaszok esetében meg kell téríteni mindazon esetleges károkat, melyek az ügyfeleket a panasz alapjául szolgáló hibával összefüggésben, a Társaság, vagy bármely teljesítési segédje magatartása miatt érte.
 
7.A Társaság az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek.
 
8.A Társaság a panaszt és az arra adott választ legalább 3 évig megőrzi, és azt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kérésére bemutatja.
 
 

IV. A szabályzat hatálya

 
A szabályzat hatálya kiterjed a Társaságra, valamint a panaszt tevő személyre.
V. A panasztétel lehetséges módjai
 
1., Szóbeli
a, Személyesen
 
2., Írásbeli
            a, Személyesen vagy más által átadott irat útján
            b, Postai úton
            c, Telefaxon
            d, Elektronikus levélben
            e. Telefonon
 
Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, úgy a meghatalmazásnak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglalt követelményeknek kell eleget tenni.  
 
VI. Részletes szabályok
 
VI.1. Általános eljárási szabályok
 
1.A panasz kivizsgálásra elsősorban és elsőként az Ügyfélszolgálat jogosult és köteles. Amennyiben a Társaság bármely munkatársa részére panasz-bejelentés érkezik, köteles azt haladéktalanul az Ügyfélszolgálat részére továbbítani.
 
2.A VI/1.1. pont szabálya alól kivételt képez, ha a panaszt közvetlenül a panasszal érintett ügyben, érdemben eljárt munkatárs részére jelentik be, és e munkatárs a megalapozott panasz alapján a probléma megoldására alkalmas intézkedésre jogosult és képes. Ebben az esetben a panasz beérkezéséről, a panasz alapján tett intézkedésről haladéktalanul tájékoztatni köteles az Ügyfélszolgálatot, ha a panasz elintézése biztosítási szerződés lényeges adatának módosítását eredményezte.
 
3.Az Ügyfélszolgálat a beérkező panasz kivizsgálása során megkeresi az ügyben eljárt munkatársat, szükség szerint az érintett biztosító intézetet, beszerzi az ügyre vonatkozó dokumentumokat, adatokat, információkat.
 
4.Az Ügyfélszolgálat vezetője az információk beszerzését követően dönt a panasz megalapozottságáról és a szükséges intézkedések megtételéről.
 
5.Amennyiben az Ügyfélszolgálat vezetője nem tud egyértelmű döntést hozni a VI/1.4. pontban meghatározott kérdésekben, abban az esetben köteles haladéktalanul tájékoztatni a panasszal érintett üzletág vezetőjét a panaszról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a panaszügy minden releváns körülményére. A tájékoztatással egyidejűleg be kell mutatni az Üzletág-vezetőnek az ügyre vonatkozó dokumentumokat.
 
6.Az Üzletág-vezető a VI/1.5. pont szerint megkapott tájékoztatást követően haladéktalanul köteles döntést hozni a VI/1.4. pontban megjelölt kérdésekben és a döntés végrehajtására felhívni az Ügyfél-szolgálat vezetőjét, vagy az intézkedésre jogosult munkatársat.
 
7.Az intézkedés végrehajtásáról, a megtett intézkedésről minden esetben tájékoztatni kell a panaszt bejelentő ügyfelet.
 
8.A VI/1.7. pont szerinti tájékoztatás a VI/1.2. pontban és a VI/2. pontban foglalt kivételektől eltekintve az Ügyfélszolgálat kötelezettsége. A Társaság ügyvezetője, vagy az érintett Üzletág-vezető (ebben a sorrendben) az Ügyfélszolgálat e jogát bármely panaszügyben magához vonhatja.
 
9.A panasz kivizsgálása térítésmentes.
 
 
 
 
VI.2. Eljárás kártérítési kötelezettséget keletkeztető panaszügyek esetén
 
1.Azon panaszügyekben, amelyekben a panaszüggyel összefüggésben az ügyfél kártérítési igényt jelent be, vagy a panasz kivizsgálása során felmerül a kártérítési kötelezettség lehetősége, a szabályzat rendelkezéseit a jelen pontban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
 
2.Azokban a panaszügyekben, amelyekben a panaszüggyel összefüggésben az ügyfél kártérítési igényt jelent be, vagy a panasz kivizsgálása során felmerül a kártérítési kötelezettség lehetősége, az Ügyfélszolgálat vezetője nem hozhat döntést a panasz megalapozottságáról és a szükséges intézkedésről. Ezekben az ügyekben érintett Üzletág-vezetőt köteles a jelen szabályzat rendelkezéseinek mindenben megfelelően tájékozatni, aki köteles a jelen szabályzatnak megfelelően az ügyet kivizsgálni.
 
3.Amennyiben az Üzletág-vezető a VI/2.2. pont szerinti vizsgálat alapján a kártérítési igényt jogszerűnek ítéli, vagy nem tudja egyértelműen megítélni, abban az esetben haladéktalanul köteles a Társaság jogi képviselőjének átadni az ügyet a rá vonatkozó dokumentumokkal együtt.
 
4.Amennyiben társaság jogi képviselője a panasszal összefüggésben felmerült kárigényt megalapozottnak ítéli, köteles azonnal előterjeszteni az ügyet a Társaság ügyvezetője részére, javaslatot téve az igény kielégítésének jogalapjára és összegszerűségére.
 
5.Amennyiben az ügyvezető kétséget kizáróan megállapítja a társaság jogi képviselőjének előterjesztése alapján a társaság felelősségét, abban az esetben megbízza a Társaság jogi képviselőjét a szükséges okiratok elkészítésével és minden egyéb, szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a társaság megtérítési kötelezettségének eleget tegyen.
 
 
 
 
 
 
VI.3. Szóban (személyesen) közölt panasz:
           
 
Panaszügyintézés helye: 1204 Budapest Szent Erzsébet Tér 1-2.
 
Nyitva tartás: Hétfő- Péntek 9:00 -16:00 
 
Telefonon nyitvatartási időben: 061-283-8631; azon túl:
 
1.  A Társaság a szóbeli panaszt – amennyiben lehetséges – azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
 
4. Ha a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén Ügyfélnek átadja, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
 
VI.4. Írásban közölt panasz:
 
Levelezési cím: 1204 Budapest Szent Erzsébet Tér 1-2.
 
Faxszám:  061-283-8631
 
E-mail:    amero@ameroalkusz.hu
 
VII. Eljárás a panasz elutasítása esetén
 
A Társaság a panasz elutasítása esetén válaszában tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – az MNB vagy a békéltető testületnek az eljárását kezdeményezheti, továbbá megadja az ügyfél számára a MNB és az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület levelezési címét, az alábbiak szerint:
Magyar Nemzeti Bank
Telefonon: 06 40 203 776
Levélben: 1534 Budapest, BKKP, Pf.: 777.
E-mail útján: ugyfelszolgalat@mnb.hu címre
Személyesen: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)
 
A békéltető testületek elérhetőségei:
 
 
Pénzügyi Békéltető Testület
1525 Budapest BKKP Pf. 172.           
061-4899-100
pbt@mnb.hu
 
       
 
 

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
 
Bíróság
 
 
 
VIII. Egyéb rendelkezések
 
1.A panaszügy kivizsgálása során vétkesnek bizonyuló munkatárssal szemben az ügyvezető, mint a munkáltatói jogok gyakorlója a Munka törvénykönyvében és a munkaviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott módon vizsgálatot indíthat és érvényesítheti a jogszabályokban előírt jogkövetkezményeket.
 
2.Amennyiben a lefolytatott vizsgálat az ügyfél panaszának - a hatályos jogszabályok alapján – nem ad helyt, az ügyvezetőnek, az ügyfél-elégedettség céljára, illetve az eset összes körülményére is figyelemmel lehetősége van méltányossági alapon az ügyfél számára kedvező döntést hozni.
 
3.A jelen szabályzatot a társaság ügyvezetője köteles átadni az Üzletág-vezetőknek és az Ügyfélszolgálat vezetőjének, akik kötelesek a szükséges mértékben ismertetni a munkatársakkal.
 
4.A jelen szabályzat rendelkezéseinek megváltoztatására kizárólag a Társaság ügyvezetője jogosult.
 
5.A panaszügyekre vonatkozó szabályok nem lehetnek ellentétesek jogszabállyal, vagy az állami irányítás egyéb eszközének minősülő normával. Semmisnek kell tekinteni a szabályzatnak azt a rendelkezését, mely e feltételnek nem tesz eleget.
 
6.A panaszügyi nyilvántartást a korábbiakban vezetett ügyfélszolgálati összesített nyilvántartástól elkülönítetten kell kezelni.
 
 

IX. A szabályzat hatályba lépése

 
A Szabályzat 2013.01.01. napjától hatályos, egyidejűleg valamennyi korábbi e tárgyban elfogadott szabályzat hatályát veszti.
 
 
Társaságunk számára kiemelkedő fontosságú Ügyfeleink elégedettsége, ezért köszönjük, ha észrevételével megkeres bennünket.
 
 
Budapest, 2013.01.01.
 
                                                                                              ………………………………….
                                                                                                          cégvezető aláírása
 
 
                                                                          

 
 
 1. számú melléklet
A panaszok nyilvántartásának részletes szabályai
 
A személyesen tett és jegyzőkönyvezett, vagy más által átadott irat útján, vagy postai úton, vagy telefaxon, vagy elektronikus levélben érkezett panaszügyeket valamint a teljes hozzá tartozó dokumentációt, az elektronikus levelezést nyomtatott formában, az erre a célra alkalmazott PANASZÜGYEK NYILVÁNTARTÁSA elnevezésű dossziéba történő lefűzéssel kerül nyilvántartásba.
Elhelyezése a Társaság telephelyén történik: 1204 Budapest Szent Erzsébet Tér 1-2.
E mellett a Társaság által elektronikusan létrehozott nyilvántartó rendszerbe az ügy felvitelre kerül.
 
A nyilvántartás tartalmazza:
a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését;
b) a panasz benyújtásának időpontját;
c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát;
d) az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését;
e) a panasz megválaszolásának időpontját.
A panaszt és az arra adott választ három évig a Társaság megőrzi.                                                                       
 

2. számú melléklet
A Pénzügyi szervezethez benyújtandó PANASZ
Pénzügyi szolgáltatóval kapcsolatos viták rendezésére
 
 
Panasszal érintett pénzügyi szervezet
Név:  
 
 
Felek adatai
 
 
Ügyfél
Név:
 
 
Szerződésszám/ügyfélszám:
 
 
Lakcím/székhely/levelezési cím:
 
 
Telefonszám:
 
 
Értesítés módja (levél, email):
 
 
 
 
 
Csatolt dokumentumok (pl. számla, szerződés, képviselő meghatalmazása)  
 
Panaszügyintézés helye (pl. fióktelep, központ, székhely, közvetítő):*
 
 
 
 
 
 

*személyesen tett panasz esetén
 
 
 
 1. Ügyfél panasza és igénye
 
Panasztétel időpontja a pénzügyi szervezetnél (személyesen tett panasz esetén):
 
 
 
 
 
 
 

[A pénzügyi szervezetnek megküldött panaszt célszerű tértivevényes és ajánlott küldeményként postázni. A panasszal érintett szervezetnek a panasz kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére, hogy az ügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontját, illetve intézkedéseit indoklással ellátva az ügyfélnek írásban megküldje.]
 
 
Panaszolt szolgáltatástípus (pl. lakásbiztosítás, KGFB):
 
 
 
 
Panasz oka:
 
 
 
 
 • Nem nyújtottak szolgáltatást
 • Nem a megfelelő szolgáltatást nyújtották
 • Késedelmesen nyújtották a szolgáltatást
 • A szolgáltatást nem megfelelően nyújtották
 • A szolgáltatást megszüntették
 • Kára keletkezett
 • Nem volt megelégedve az ügyintézés körülményeivel
 • Téves tájékoztatást nyújtottak
 • Hiányosan tájékoztatták
 • Díj/költség/kamat változtatásával nem ért egyet
 • Járulékos költségekkel nem ért egyet
 • Egyéb szerződéses feltételekkel nem ért egyet
 
 • Kártérítés összegével nem ért egyet
 • A kártérítést visszautasították
 • Nem megfelelő kártérítést nyújtottak
 • Szerződés felmondása
 • Egyéb panasza van
 
 

 
Egyéb típusú panasz megnevezése:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. A panasz részletes leírása:
 
[Kérjük egyes kifogásainak elkülönítetten történő rögzítését annak érdekében, hogy a panaszában foglalt minden kifogás kivizsgálásra kerüljön. ]
 
 
 
Kelt:   
                                                          
 
Aláírás:
 
Minden jog fenntartva © 2013 Amero Biztosítási Alkusz Kft
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2020.03.31